PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HKI 2017 – 2018

Tháng Chín 13, 2017 8:07 sáng
UBND HUYỆN ĐỨC TRỌNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS ĐÀ LOAN                  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
LỊCH KIỂM TRA CÁC MÔN TẬP TRUNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018
Ngày kiểm tra Buổi Môn Thời gian làm bài Phát đề Thời gian làm bài
Thứ 5 ngày 14/12 Sáng Ngữ văn 6,7
Tiếng Anh 6,7
90 phút
45 phút
7h15
9h25
7h20 đến 8h50
9h30 đến 10h15
Chiều Ngữ văn 8
Tiếng Anh 8
Tin học 9
GDCD 9
90 phút
45 phút
45 phút
45 phút
13h5
15h15
13h5
14h5
13h10 đến 14h40
15h15 đến 16h
13h10 đến 13h55
14h10 đến 14h55
Thứ 6 ngày 15/12 Sáng Toán 6,7
Công nghệ 6,7
90 phút
45 phút
7h15
9h10
7h20 đến 8h50
9h15 đến 10h
Chiều Toán 8
GDCD 8
Địa lý 9
Lịch sử 9
90 phút
45 phút
45 phút
45 phút
13h5
15h15
13h5
14h5
13h10 đến 14h40
15h15 đến 16h
13h10 đến 13h55
14h10 đến 14h55
Thứ 7 ngày 16/12 Sáng Hóa học 8,9
Sinh học 8,9
Công nghệ 8,9
45 phút
45 phút
45 phút
7h25
8h25
9h25
7h30 đến 8h15
8h30 đến 9h15
9h30 đến 10h15
Chiều Vật lý 6,7
Lịch sử 6,7
Địa lịa 7
45 phút
45 phút
45 phút
13h5
14h5
15h5
13h10 đến 13h55
14h10 đến 14h55
15h10 đến 15h55
Thứ 2 ngày 18/12 Sáng Ngữ văn 9
Vật lý 8
Tin học  8
120 phút
45 phút
45 phút
7h15
7h15
8h15
7h20 đến 9h20
7h20 đến 8h5
8h20 đến 9h5
Chiều Tiếng Anh 9
Vật lý 9
Địa lý  6
Sinh học 6
60 phút
45 phút
45 phút
45 phút
14h5
15h25
14h5
15h10
14h10 đến 15h10
15h30 đến 16h15
14h10 đến 14h55
15h15 đến 16h00
Thứ 3 ngày 19/12 Sáng Toán 9
Địa lý 8
Lịch sử 8
120 phút
45 phút
45 phút
7h15
7h15
8h15
7h20 đến 9h20
7h20 đến 8h5
8h20 đến 9h5
Chiều Tin học 6,7
GDCD 6,7
Sinh học 7
45 phút
45 phút
45 phút
13h5
14h5
15h5
13h10 đến 13h55
14h10 đến 14h55
15h10 đến 15h55
Lưu ý: Buổi sáng bắt đầu làm việc lúc 7 giờ, buổi chiều bắt đầu từ 12 giờ 50.
HIỆU TRƯỞNG
Lê Văn Dương